I Konwent Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki kolejny etap wymiany myśli w środowisku eksperckim

13 stycznia 2016 r. Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki zorganizowało I Konwent poświęcony warunkom technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Konferencja została zorganizowana w hotelu Novotel w Warszawie.

 Celem konferencji, w której oprócz ekspertów SNB uczestniczyło 130 osób ze wszystkich branż związanych z budownictwem, reprezentujących różne środowiska związane bezpośrednio i pośrednio z procesem inwestycyjnym, tj. naukowo-badawcze, akademickie, projektowo-wykonawcze, producenci wyrobów budowlanych, deweloperzy, było podsumowanie dotychczasowych dokonań w zakresie prowadzonej dyskusji eksperckiej, a jednocześnie ukazanie potencjału rozwoju działań eksperckich na rzecz modernizacji wymagań techniczno-budowlanych.

 Obrady konferencji rozpoczęły się wystąpieniem prezesa SNB Rafała Finstera, który przedstawił rys historyczny stowarzyszenia oraz zapoznał uczestników z zakresem prac prowadzonych od pięciu lat w sprawie nowelizacji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.U. z 2015 r., poz. 1422]. Następnie debata ekspercka toczyła się w ramach dwóch paneli dyskusyjnych. Pierwszy z nich zaczął się wystąpieniem prof. Marka Szewczyka, byłego członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Podczas swojego wystąpienia przedstawił on hierarchię aktów prawnych, wskazując miejsce, jakie zajmują Warunki Techniczne dla budynków oraz ich perspektywy rozwojowe na tle innych aktów prawnych.

Aktualno��ci - I Konwent Stowarzyszenia
Nowoczesne Budynki
kolejny etap wymiany myśli w środowisku eksperckim Kolejnym mówcą był z kolei przedstawiciel Polskiego Związku Firm Deweloperskich, architekt Marcin Walewski, który przedstawił problematykę kosztów ponoszonych przez inwestorów w celu spełnienia obowiązujących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Swoją wypowiedź przedstawił na tle innych państw europejskich, gdzie wymagania w tym zakresie są bardziej liberalne. Marcin Walewski sformułował kilka zasadniczych pytań dotyczących istoty procesu inwestycyjnego. Następnie głos zabrali architekt Aleksandra Poźniak-Wołodźko oraz inżynier Tomasz Gelio, którzy wspólnie omówili problematykę złożoności i współzależności wymagań WT na przykładzie wpływu wymagań standardu energetycznego budynków na spełnienie wymagań dotyczących doświetlenia i nasłonecznienia. Po ich wystąpieniu dr inż. Dariusz Ratajczak, przewodniczący GR4 "Bezpieczeństwo pożarowe", omówił wady i zalety uregulowań prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków z uwagi na podejścia celowościowe i parametryczne. Następnie w kilku zdaniach omówił problem bezpieczeństwa pożarowego budynków z uwagi na nakłady finansowe niezbędne do jego uzyskania. Prelegent wskazał na możliwość stosowania rozwiązań równoważnych z uwzględnieniem procedury odstępstw od przepisów (art. 9 ustawy Prawo budowlane).

 Po zakończeniu pierwszego z paneli dyskusyjnych, którego moderatorem był mgr inż. Jacek Bielecki, reprezentant środowiska branży deweloperskiej, uczestnicy konferencji udali się na przerwę lunchową. Po jej zakończeniu rozpoczęła się ożywiona dyskusja w ramach drugiego panelu, którego moderatorem był mgr inż. arch. Janusz Gąsiorowski, reprezentujący Izbę Architektów RP. Racjonalizację użytkowania energii w świetle aktualnego standardu energetycznego budynków omówił przewodniczący GR6 "Racjonalizacja użytkowania energii", dr inż. Konrad Witczak. Podczas swojego wystąpienia argumentował, że:

 1. Efektywność energetyczna budynków powinna wpisywać się w założenia dotyczące rozwoju zrównoważonego.

 2. Obszar efektywności energetycznej budynków musi więc uwzględniać aspekty opłacalności ekonomicznej oraz wpływu na środowisko w perspektywie długoterminowej.

 3. Jednak najważniejszym elementem jest szeroko pojęty komfort użytkowników budynków, uwzględniający przede wszystkim takie elementy jak bezpieczeństwo użytkowników, komfort cieplny, komfort akustyczny, jakość powietrza wewnętrznego, komfort wizualny.

 4. Efektywność energetyczna budynków to także ich oddziaływanie na skalę makro, a więc m.in. poprawa bezpieczeństwa energetycznego regionu, jakości środowiska zewnętrznego.

 5. Poprawa efektywności energetycznej budynków to również szansa na rozwój innych, innowacyjnych gałęzi przemysłu, jak np. OZE, systemy magazynowania energii, systemy zarządzania integrowaniem źródeł OZE i energetyki konwencjonalnej z zasobami budynków na większych obszarach: gminy, miasta.

 Architekt Marta Promińska, przewodnicząca GR7 "Środowisko i zasoby naturalne/ zrównoważony rozwój", zwróciła uwagę na zagadnienia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, rozumianych jako: ponowne wykorzystanie lub recykling obiektów budowlanych oraz wchodzących w ich skład materiałów i części po rozbiórce, trwałość obiektów budowlanych oraz wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych środowisku surowców i materiałów wtórnych.

 Najliczniej reprezentowana była GR2 "Wyposażenie techniczne budynków", której przewodniczący, inżynier Krzysztof Cichowski, na wstępie zapoznał zgromadzonych ze złożoną problematyką prac w zakresie instalacji występujących w budynkach. Rozwinięciem wystąpienia Krzysztofa Cichowskiego były wymagania stawiane dźwigom stosowanym w budynkach, które omówili inżynierowie Tadeusz Popielas oraz Bogdan Walkowicz. Panowie omówili takie problemy, jak: dostępność osób niepełnosprawnych a instalacja dźwigów, modernizacja dźwigów a bezpieczeństwo czy dźwigi a ewakuacja osób podczas pożaru.

 Natomiast inżynier Marcin Gasiński zapoznał zgromadzonych z problematyką wymagań dotyczących wentylacji bytowej oraz wentylacji pożarowej, której zadaniem jest wspomaganie ewakuacji. Prelegent zwrócił uwagę na takie kwestie jak to, że intensywność wymiany powietrza powinna być powiązana z przeznaczeniem pomieszczenia i odpowiadać projektowanemu poziomowi komfortu, czy to, że potrzeba oszczędzania energii nie może być celem nadrzędnym wobec zapewnienia najlepszej możliwej jakości powietrza wewnętrznego.

 Podsumowaniem wymagań tematyki instalacyjnej były zaprezentowane przez inżyniera Juliana Wiatra wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. Prelegent m.in. zaznaczył, iż instalacja elektryczna powinna być bezpieczna w eksploatacji i nie może stwarzać zagrożeń pożarowych, budynek powinien być przystosowany do bezpiecznej ewakuacji w czasie pożaru, wspomaganej przez specjalne urządzenia elektryczne, a ograniczenie przepięć powinno gwarantować ochronę przepięciową przeciwpożarową i przeciwporażeniową.

 Ostatnim zagadnieniem poruszonym podczas obrad I Konwentu SNB była problematyka ochrony przed hałasem. Związane z nią zagadnienia omówiła dr inż. architekt Elżbieta Nowicka, przewodnicząca GR8 "Ochrona przed hałasem i drganiami". Zostały poruszone kwestie wynikające z ustaleń Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG w zakresie ochrony przed hałasem. Szczególna uwaga została zwrócona na potrzebę ograniczenia hałasu odbieranego przez użytkowników budynków z otoczenia, tak aby zapewnić odpowiednie warunki życia i komfortu użytkownikom budynków. Prelegentka zwróciła uwagę na następujące potrzeby, dotyczące:

1. Budowania świadomości wpływu akustyki na komfort użytkowania budynków.

2. Zapewnienia spełnienia podstawowych wymagań akustycznych w budownictwie.

3. Wprowadzenia obowiązkowej kontroli jakości akustycznej budynków

4. Wprowadzenia klas akustycznych dla budynków mieszkalnych.

 Poszczególne panele zostały poprowadzone w sposób profesjonalny i interesujący. Moderatorzy nie tylko rzeczowo wprowadzali uczestników do wysłuchania poszczególnych bloków tematycznych, ale, w sposób momentami zaskakujący, trafnie nawiązywali dialog z prelegentami.

 Część merytoryczną Konwentu zakończyła dyskusja przewodniczących GR biorących udział w obradach, dotycząca poruszonej problematyki wymagań proponowanych przez ekspertów do wprowadzenia w rozporządzeniu dotyczącym Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 Konwent zakończyło wystąpienie prezesa SNB Rafała Finstera, który odczytał stanowisko uczestników I Konwentu SNB i zwrócił się do uczestników o jego poparcie. Prezes SNB podziękował zebranym za liczne przybycie oraz zapowiedział kolejny II Konwent SNB na początku 2017 r. Pierwszy Konwent SNB to kolejny etap w procesie budowania platformy wymiany myśli pomiędzy wszystkimi stronami zainteresowanymi rozwojem nowoczesnych budynków w naszym kraju.

 
 
<< powrót

 
   

 

Najnowszy numer

picture Nasz najnowszy numer kwartalnika Instalacje. Znajdziesz tutaj spis treści oraz wybrane artykuły do przejrzenia w wersji online. Sprawdź sam czy zainteresuje Cię ten numer.
 

Więcej...

Archiwum

picture Przegapiłeś któryś z naszych numerów? Nic straconego. Prowadzimy archiwum swoich publikacji. Możesz sprawdzić co w jakim numerze się znajdowało by później zamówić numer archiwalny.

Więcej...

Aktualności

picture Najnowsze aktualności ze świata instalacyjnego. Różne nowinki technologiczne, opisy nowych technologii, ich wady i zalety, promocja nowych firm.


 
  Więcej...

Czytelnia

picture Dział dla instalatorów i pasjonatów. Przygotuj kawkę, ciastko i zgłębiaj wiedzę na temat energii odnawialnej, różnych technologii, wody i kanalizacji, wentylacji, klimatyzacji oraz wielu innych.

Więcej...

Wydawnictwo Bud-Press

picture
Nasi partnerzy: